پروژه طراحی، تامین، ساخت،
نصب و راه اندازی
مخزن اسید سولفور سدیم

پروژه طراحی، تامین و ساخت (EPC)

پروژه طراحی، تامین،ساخت، نصب و راه اندازی مخزن سولفور سدیم

نوع پروژه : طراحی، تامین و ساخت (EP)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته در این پروژه تا این لحظه به شرح زیر می باشند :

  • طراحی مخزن های سولفور سدیم
  • ساخت مخازن
  • نصب پمپ و شیر آلات
  • اجرای سیستم برق و هیت تریسینگ
  • عایق کاری و پوشش اطراف
  • نصب مخزن 

  • کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران 
  • مدت زمان پروژه : 12 ماه 
  • محل نصب : ایران، استان کرمان، رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه