پروژه شوت ورودی دهانه کوره فلش

شرکت صنایع ملی مس ایران

پروژه شوت ورودی دهانه کوره فلش