برگزاری کلاس آموزش ایمنی و بهداشت عمومی

برگزاری کلاس آموزش ایمنی و بهداشت عمومی

دوره آموزش ایمنی عمومی (HSE)  امروزه اهمیت توجه به مسائل ایمنی و بهداشت بر هیچکسی پوشیده نیست ، از یک سو تولید ماشین آلات صنعتی جدید و پیشرفته و از سوی دیگر بوجود آمدن نوبیماری ها در جهان امروز از جمله کرونا باعث شده است که توجه به این مسائل ایمنی و بهداشتی روز افزون...