رتبه های پیمانکاری و گواهینامه های شرکت مبین ساخت ایده اندیش

رتبه پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشوری

شرکت مهندسی مبین ساخت ایده اندیش به شناسه ملی 14007861579، در تاریخ 1399/09/02 موفق به دریافت رتبه  پیمانکاری در زمینه های تاسیسات و تجهیزات تا مورخ 1403/09/02 گردید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، به سایت سازمان برنامه و بودجه کشوری به نشانی https://sajar.mporg.ir مراجعه فرمایید

گواهینامه تاریخ صدور اعتبار
تایید صلاحیت ایمنی مهر 99 2 سال

 

رشته پیمانکاری رتبه (گرید)
تاسیسات و تجهیزات 5

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

شرکت مهندسی ساخت ایده اندیش به شناسه ملی 14007861579، در تاریخ 1399/07/22 موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با موضوع فعالیت در زمینه فعالیت های تایید شده این شرکت در سازمان برنامه و بودجه کشوری گردید.

Rate this page