روش های تماس

آدرس کارگاه : کرمان – شهرک صنعتی شماره 2 کرمان (خضراء) – انتهای کوچه داوودی نهم – شرکت مبین ساخت ایده اندیش

تلفن : 6518-338-343(98+) 

تلفن واحد خدمات : 9514-343-913(98+)  /  9514-568-913(98+)

تلفن مدیر عامل: 2046-391-913(98+) /  5360-016-912(98+)

کدپستی : 7617199890

پست الکترونیک : info@mobinsakht.com

کد ثبت : 15714

فرم تماس

8 + 5 =

Rate this page