دکل دریل حفاری 
Tower drilling Drill 

پروژه طراحی، تامین و اجرا (EPC)

پروژه طراحی، تامین، ساخت دکل دریل حفاری

نوع پروژه : طراحی، تامین و اجرا (EPC)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته در این پروژه به شرح زیر می باشند :

  • طراحی نقشه دکل 
  • تامین  و ساخت دکل 
  • حمل و نصب سازه و تحویل به کارفرما
  • کارفرما : شرکت جهان تجارت شکوه آریا
  • زمان شروع : مهر 1401
  • مدت زمان پروژه : 1 ماه
  • محل پروژه : ایران، استان کرمان