سرپرستان شرکت مبین ساخت ایده اندیش

مهندس عبدالله عبدلی

مهندس عبدالله عبدلی

مدیر تولید

مهندس محمدجواد صادقی

مهندس محمدجواد صادقی

سرپرست کارخانه ساخت و تولید

مهندس علیرضا شیخ احمدی

مهندس علیرضا شیخ احمدی

کارشناس ارشد واحد کنترل کیفیت

مهندس سینا حیدری

مهندس سینا حیدری

سرپرست روابط عمومی

مهندس زهره پورامینی

مهندس زهره پورامینی

کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندس گلبهار محمدی

مهندس گلبهار محمدی

کارشناس ارشد بازرگانی

مهندس مهسا رجبی

مهندس مهسا رجبی

کارشناس ارشد مالی و حسابداری

Rate this page